top of page

Vår utdanning

Om studiet

Studenten skal gjennom studiet lære om den gestaltiske tilnærmingsmodell og filosofi, det teoretiske grunnlaget for gestaltterapi og lære å anvende dette i praksis.

 

Dette medfører at hver enkelt student bringer seg selv, sitt liv og sin historie inn i undervisningsrommet.Dette blir selve drivkraften i undervisningen, hvor teorien blir belyst gjennom felles opplevelser og erfaring. Studenten utvikler gjennom egen prosess selvforståelse og får egenerfart kjennskap til hvordan endringsprosesser foregår, vil videre oppdage og erfare redskaper som støtter og hjelper prosessene, noe som igjen vil støtte hun/han til å bistå andre i deres endringsprosess.

Studiets oppbygning

Første og andre året legges hovedvekten på å arbeide med egen prosess i samspill med gruppen. Den teoretiske forståelsen legges løpende inn og belyses gjennom de ulike arbeidene og øvelsene. Hver samling inneholder et eget gestaltteoretisk tema.

 

Første året ligger hovedfokuset på de intrapsykiske prosesser. Studentene jobber med biografien sin og med å øke sin tilstedeværelse og oppmerksomhet gjennom ulike øvelser og eksperimenter. Øvelsene tar sikte på å bringe studentene i kontakt med kropp, tanker og følelser og slik øke deres oppmerksomhet på hvilke behov de til enhver tid styres av, hvem de er og hva de gjør i møte med seg selv og andre. Det legges stor vekt på jeg - du møtet (jfr. filosofen Martin Büber). I møtet med deg blir jeg til.

 

Andre året ligger hovedfokus på de mellommenneskelige relasjoner og prosesser, hvem den enkelte er/blir og handler i møte med andre. Gjennom ulike eksperimenter og øvelser erfarer studentene hvordan deres indre prosess påvirker samspillet med andre, og hvordan andres prosess påvirker dem; hva som skjer i feltet mellom dem og hvordan.

 

Tredje og fjerde året legges hovedfokus på terapeutrollen. Studenten skal etter hvert ha egne klienter og få veiledning på arbeidet

Last ned vår studieplan

Eksamensform

Første, andre og tredje året avsluttes med en hjemmeeksamen som presenteres muntlig for klassen og lærere.


Krav til form og innhold varierer for de ulike år. 


Fjerde år leveres en 20 siders hovedoppgave som vurderes med karakterformen godkjent/ikke godkjent.


I tillegg avlegges en muntlig eksamen der studenten vurderes ut fra sin prestasjon som terapeut.

Det foregår en løpende og åpen evaluering under hele utdanningen, hvor også medstudenter gir tilbakemeldinger til hverandre som en del av undervisningsformen. 


Studentene blir videre løpende evaluert på lærermøtene, hvor også terapeutene deltar.


Dette for å kvalitetssikre arbeidet med den enkeltes students utvikling.

Passer dette studiet for meg?

​Utdanningen ved Gestaltakademiet passer for deg som:

  • Ønsker bedre livskvalitet og mer glede

  • Ønsker bedre styring på livet ditt

  • Ønsker bedre kontakt med og forståelse av deg selv og andre

  • Ønsker å bruke mer av ditt potensiale, dine evner og muligheter

  • Ønsker å få økt selvtillit og handlingskraft.

bottom of page