utdanningen

Studenten skal gjennom studiet lære om den gestaltiske tilnærmingsmodell og filosofi, det teoretiske grunnlaget for gestaltterapi og lære å anvende dette i praksis. Dette medfører at hver enkelt student bringer seg selv, sitt liv og sin historie inn i undervisningsrommet.

Dette blir selve drivkraften i undervisningen, hvor teorien blir belyst gjennom felles opplevelser og erfaring. Studenten utvikler gjennom egen prosess selvforståelse og får egenerfart kjennskap til hvordan endringsprosesser foregår, vil videre oppdage og erfare redskaper som støtter og hjelper prosessene, noe som igjen vil støtte hun/han til å bistå andre i deres endringsprosess.

 
IMG_9879.jpg

Studiet er et deltidsstudium som går over 4 år, og består av 10 undervisningsbolker hvert år. Disse samlingene er lagt til helger. Hver helgesamling er fredag kl. 13.00 - 22.00 og lørdag kl. 10.00 - 20.00. En helg er selvstyrt,
det vil si at studentene har ansvaret for opplegget.
Det skrives et prosessreferat fra hver samling. Krav til innholdet i dette vil være forskjellig for de ulike undervisningstrinn.
Rapportene blir kommentert av hovedlærer.

Hver høst eller vår deltar studentene i gruppeterapi/veiledning. Denne går en formiddag/kveld en gang i uka over 10 uker. 
Videre møtes studentene i mindre grupper, kollokviegrupper, hvor de fordyper seg i øvelser og teori. Kollokviegruppene møtes en gang mellom hver undervisningssamling og jobber sammen minst fire timer hver gang. Dette utgjør til sammen 9 ganger per år.

Tredje og fjerde skoleår deltar studentene i litteraturgrupper hvor de fordyper seg i teori.
I tillegg kommer krav om minst 40 timer individualterapi i løpet av utdanningen.  

_MG_9847.jpg

Første og andre året legges hovedvekten på å arbeide med egen prosess i samspill med gruppen. Den teoretiske forståelsen legges løpende inn og belyses gjennom de ulike arbeidene og øvelsene. Hver samling inneholder et eget gestaltteoretisk tema.

Første året ligger hovedfokuset på de intrapsykiske prosesser. Studentene jobber med biografien sin og med å øke sin tilstedeværelse og oppmerksomhet gjennom ulike øvelser og eksperimenter. Øvelsene tar sikte på å bringe studentene i kontakt med kropp, tanker og følelser og slik øke deres oppmerksomhet på hvilke behov de til enhver tid styres av, hvem de er og hva de gjør i møte med seg selv og andre. 
Det legges stor vekt på jeg - du møtet (jfr. filosofen Martin Büber). 
I møtet med deg blir jeg til.

Andre året ligger hovedfokus på de mellommenneskelige relasjoner og prosesser, hvem den enkelte er/blir og handler i møte med andre. Gjennom ulike eksperimenter og øvelser erfarer studentene hvordan deres indre prosess påvirker samspillet med andre, og hvordan andres prosess påvirker dem; hva som skjer i feltet mellom dem og hvordan.

Klassen.jpg

Tredje og fjerde året legges hovedfokus på terapeutrollen. Studenten skal etter hvert ha egne klienter og få veiledning på arbeidet.

 
 

Priser

 

Studieavgift kr. 35.000,- per år.
Avgiften betales i to omganger; august og februar (andre avtaler kan gjøres).

Studieavgiften inkluderer:
- Undervisning og utstyr i forbindelse med undervisning
- Gruppeterapi 1. og 2. år - Veiledninggsgruppe 3. og 4. år
- Eksamensavgift for avsluttende eksamen i 1., 2. og 3. år

Studieavgiften inkluderer ikke:
- Litteratur utenom det som dels ut.
- Egenterapi
- Eksamensavgift for muntlig og skriftlig eksamen i 4. år

Etterutdanningen:
Studieavgiften er kr. 16.000,- per år.